Γ΄ Βουλευτικό

Επαρχία Κάσου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Κάσου αναλογούσε ένας παραστάτης για το Γ΄ Βουλευτικό.

Για άγνωστους λόγους, καταγράφονται δύο διαφορετικές εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη του παραστάτη του νησιού, με χρονική απόσταση αρκετών μηνών και διαφορετικά αποτελέσματα. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιανουαρίου 1824 επαρχιακή συνέλευση για την εκλογή, με τη συμμετοχή 30 εκλεκτόρων, που ανέδειξε ως παραστάτη τον Μηνά Σακελλαρίου. Ωστόσο ο Σακελλαρίου δεν φαίνεται να διεκδίκησε ποτέ να γίνει δεκτός ως μέλος του Βουλευτικού. Έτσι, στις 9 ή 10 Μαΐου 1824 (διαφορετικά αντίγραφα του παραστατικού εγγράφου της εκλογής του φέρουν διαφορετική ημερομηνία) εξελέγη παραστάτης ο Νικόλαος Γρηγοριάδης. Κατά τη διαδικασία της εκλογής του δεν τηρήθηκε αυστηρά το τυπικό που προβλεπόταν από τον εκλογικό νόμο, καθόσον στο παραστατικό έγγραφο της εκλογής που παρουσιάστηκε στο Βουλευτικό δεν υπήρχαν υπογραφές εκλεκτόρων αλλά μόνον η περιληπτική υπογραφή «Οι κάτοικοι της Κάσου».

Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα δεν αμφισβητήθηκε και η επιτροπή ελέγχου των παραστατικών εγγράφων ανακοίνωσε στην ολομέλεια την επικύρωση της εκλογής στις 29 Ιουλίου 1824. Ο Νικόλαος Γρηγοριάδης συμμετείχε στις εργασίες του Βουλευτικού από την πρώτη συνεδρίαση της Γ΄ Περιόδου (1 Οκτωβρίου 1824) ως παραστάτης Κάσου.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 372.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 7, Αθήνα 1973, σ. 5.

Μαρία Δημητριάδου (επιμέλεια), «Αρχείο Αγώνος» 1806-1832. Από τα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Επιτομές εγγράφων, τ. Β΄, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2013, σ. 45.

Νικ. Γ. Μαυρής (επιμ.), Ιστορικόν Αρχείον Κάσου, τ. 1, Αθήνα 1937, σ. 66-67.

Νικ. Γ. Μαυρής (επιμ.), Ιστορικόν Αρχείον Κάσου, τ. 2, Αθήναι1937, σ. 49-50.

Παραστάτης

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Βουλευτικό – Κάσου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)