Γ΄ Βουλευτικό

Επαρχία Καρπενησίου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Καρπενησίου αναλογούσε ένας παραστάτης.

Η συνέλευση των κατοίκων πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουνίου 1824 στο Καρπενήσι και ανέδειξε παραστάτη τον Αναγνώστη Αθανασίου. Η επιτροπή ελέγχου των παραστατικών του Βουλευτικού ανακοίνωσε στην ολομέλεια την επικύρωση του αποτελέσματος της εκλογής στις 29 Ιουλίου 1824.

Λίγο πριν την ολοκλήρωση των εργασιών του σώματος, τον Ιούλιο του 1825, ο Αναγνώστης Αθανασίου απεβίωσε. Οι κάτοικοι της επαρχίας Καρπενησίου ενημέρωσαν στις 17 Σεπτεμβρίου 1825 σε επιστολή τη Διοίκηση ότι εξέλεξαν την ίδια μέρα στο στρατόπεδο Καρπενησίου νέο παραστάτη για την Γ΄ Περίοδο τον Μήτσο Ιωάννου Τζάτζο. Ωστόσο το σώμα δεν έκανε δεκτή την νέα εκλογή, καθώς είχαν εντωμεταξύ ολοκληρωθεί οι εργασίες για την περίοδο.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 372.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 7, Αθήνα 1973, σ. 4, 346.

Μαρία Δημητριάδου (επιμέλεια), «Αρχείο Αγώνος» 1806-1832. Από τα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Επιτομές εγγράφων, τ. Β΄, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2013, σ. 42.

Παραστάτης

Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Γ΄ Βουλευτικό – Καρπενησίου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)