Γ΄ Βουλευτικό

Επαρχία Καρπάθου, Σύμης, Επισκοπής και Νισύρου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Καρπάθου, Σύμης, Επισκοπής και Νισύρου αναλογούσε ένας παραστάτης για το Γ΄ Βουλευτικό.

Στη θέση του παραστάτη επανεξελέγη ο Χατζή Ηλίας Οικονόμου, για την εκλογή του οποίου δεν διαθέτουμε πολλές πληροφορίες. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας πάντως δεν αμφισβητήθηκε. Το παραστατικό έγγραφο της εκλογής παρουσιάστηκε στο Βουλευτικό στις 19 Σεπτεμβρίου 1824 και ο Οικονόμου έγινε αμέσως δεκτός ως νόμιμος παραστάτης της επαρχίας Καρπάθου, Σύμης, Επισκοπής και Νισύρου.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 410.

Παραστάτης

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Βουλευτικό – Καρπάθου, Σύμης, Επισκοπής και Νισύρου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)