Γ΄ Βουλευτικό

Επαρχία Ευβοίας

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Ευβοίας, η οποία είχε αντιπροσωπευθεί στο Β΄ Βουλευτικό από ένα μόνο παραστάτη, αναλογούσαν δύο παραστάτες για το Γ΄ Βουλευτικό.

Η εκλογή πραγματοποιήθηκε με μεγάλη καθυστέρηση, με αποτέλεσμα να μην αντιπροσωπεύεται η επαρχία κατά την έναρξη των συνεδριάσεων της Γ΄ Περιόδου (1 Οκτωβρίου 1824). Η διεξαγωγή της εκλογής συνέπεσε με την ημέρα της πρώτης συνεδρίασης του νέου Βουλευτικού, την 1η Οκτωβρίου 1824, και έλαβε χώρα στην Αθήνα, εφόσον ολόκληρο το νησί βρισκόταν από την προηγούμενη χρονιά υπό τον έλεγχο των οθωμανικών στρατευμάτων. Από τη συνέλευση αναδείχθηκε ως παραστάτης του νησιού ο επίσκοπος Καρύστου Νεόφυτος. Στη διαδικασία της εκλογής συμμετείχαν, σύμφωνα με το παραστατικό έγγραφο της εκλογής που κατατέθηκε στο σώμα, εκλέκτορες που κατάγονταν από οικισμούς αποκλειστικά της Νότιας και Ανατολικής Εύβοιας και είχαν βρει καταφύγιο στην πόλη. Δεν προξενεί λοιπόν εντύπωση ότι όταν παρουσιάστηκε στο Βουλευτικό και αναγνώστηκε το παραστατικό έγγραφο της εκλογής, στη συνεδρίαση της 23ης Οκτωβρίου 1824, ο εκλεγείς ιεράρχης χαρακτηρίστηκε παραστάτης Καρύστου, και όχι Ευβοίας. Η ολομέλεια του σώματος αποφάσισε την παραπομπή του εγγράφου στην αρμόδια επιτροπή ελέγχου των παραστατικών εγγράφων. Μολονότι δεν έχει εντοπιστεί κάποια αναφορά στην απόφαση της επιτροπής στα πρακτικά του Βουλευτικού, είναι βέβαιο ότι η επιτροπή επικύρωσε την εκλογή και ότι ο Καρύστου Νεόφυτος έγινε δεκτός ως νόμιμος παραστάτης Ευβοίας για την Γ΄ Περίοδο, συμμετέχοντας στις εργασίες του σώματος.

Δεύτερος παραστάτης στο Γ΄ Βουλευτικό από την επαρχία ουδέποτε εξελέγη.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 7, Αθήνα 1973, σ. 3-5, 23.

Μαρία Δημητριάδου (επιμέλεια), «Αρχείο Αγώνος» 1806-1832. Από τα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Επιτομές εγγράφων, τ. Β΄, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2013, σ. 43.

Παραστάτης

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Βουλευτικό – Ευβοίας», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)