Γ΄ Βουλευτικό

Επαρχία Αθηνών

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Αθηνών αναλογούσε ένας παραστάτης.

Η συνέλευση της επαρχίας Αθηνών ανέδειξε παραστάτη τον Χατζη-Παναγή Ζαχαρίτσα, όπως ανακοίνωσε η επιτροπή ελέγχου των παραστατικών του Βουλευτικού στην ολομέλεια στις 29 Ιουλίου 1824. Ο Χατζη-Παναγής Ζαχαρίτσας συμμετείχε στις εργασίες του σώματος από την πρώτη συνεδρίαση της Γ΄ περιόδου (1 Οκτωβρίου 1824).

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 372.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 7, Αθήνα 1973, σ. 4.

Παραστάτης

Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Γ΄ Βουλευτικό – Αθηνών», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)