Γ΄ Βουλευτικό

Επαρχία Αιγίνης, Σαλαμίνος και Αγκιστρίου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Αιγίνης, Σαλαμίνος και Αγκιστρίου αναλογούσε ένας παραστάτης.

Η περιοχή αντιπροσωπεύθηκε στο Γ΄ Βουλευτικό από τον Κωνσταντίνο Λογοθέτη. Η ανάδειξή του είναι βέβαιο πως είχε πραγματοποιηθεί πριν από τις 14 Αυγούστου 1824, όπως προκύπτει από σχετικά έγγραφα, ωστόσο δεν εντοπίστηκαν περαιτέρω πληροφορίες.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δεν αμφισβητήθηκε και η επιτροπή ελέγχου των παραστατικών εγγράφων του Βουλευτικού ανακοίνωσε στην ολομέλεια την επικύρωση της εκλογής στις 18 Σεπτεμβρίου 1824. Ο Κ. Λογοθέτης συμμετείχε στις εργασίες του σώματος από την πρώτη συνεδρίαση της Γ΄ Περιόδου (1 Οκτωβρίου 1824) ως παραστάτης Αιγίνης, Σαλαμίνος και Αγκιστρίου.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 409.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 7, Αθήνα 1973, σ. 5.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 9, Αθήνα 1976, σ. 154.

Παραστάτης

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Βουλευτικό – Αιγίνης, Σαλαμίνος και Αγκιστρίου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)