Γ΄ Βουλευτικό

Επαρχία Αγράφων

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Αγράφων αναλογούσαν δύο παραστάτες.

Η συνέλευση των σαράντα εννέα εκλεκτόρων πραγματοποιήθηκε την 1η Μαΐου 1824 στην έδρα της επαρχίας, τα Άγραφα, αναδεικνύοντας παραστάτες τον Αναγνώστη Διδασκάλου και τον Κωνσταντίνο Ζώτο. Στις 29 Ιουλίου 1824 η επιτροπή ελέγχου των παραστατικών του Βουλευτικού ανακοίνωσε στην ολομέλεια την επικύρωση του αποτελέσματος. Οι Αναγνώστης Διδασκάλου και Κωνσταντίνος Ζώτος συμμετείχαν στις εργασίες του σώματος από την πρώτη συνεδρίαση της Γ΄ περιόδου (1 Οκτωβρίου 1824).

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 372.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 7, Αθήνα 1973, σ. 4.

Μαρία Δημητριάδου (επιμέλεια), «Αρχείο Αγώνος» 1806-1832. Από τα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Επιτομές εγγράφων, τ. Β΄, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2013, σ. 10-11.

Παραστάτες

Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Γ΄ Βουλευτικό – Αγράφων», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)