Γ΄ Βουλευτικό

Επαρχία Αγίου Πέτρου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Αγίου Πέτρου αναλογούσε ένας παραστάτης για το Γ΄ Βουλευτικό.

Η επαρχιακή συνέλευση των εκλεκτόρων πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαΐου 1824 στον Άγιο Νικόλαο (σημ. Καστρί) και όχι στην πρωτεύουσα της επαρχίας, τον Άγ. Πέτρο, όπως προέβλεπε ο εκλογικός νόμος, και ανέδειξε εκ νέου ως παραστάτη της επαρχίας τον Κωνσταντίνο Ζαφειρόπουλο.

Το αποτέλεσμα δεν αμφισβητήθηκε και η επιτροπή ελέγχου των παραστατικών του Βουλευτικού ανακοίνωσε στην ολομέλεια την επικύρωση της εκλογής στις 29 Ιουλίου 1824. Ο Ζαφειρόπουλος συμμετείχε στις εργασίες του σώματος από την πρώτη συνεδρίαση της Γ΄ Περιόδου (1 Οκτωβρίου 1824).

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 372.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 7, Αθήνα 1973, σ. 4.

Μαρία Δημητριάδου (επιμέλεια), «Αρχείο Αγώνος» 1806-1832. Από τα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Επιτομές εγγράφων, τ. Β΄, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2013, σ. 9-10.

Παραστάτης

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Βουλευτικό – Αγίου Πέτρου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)