Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Κραββάρων

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τη διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης για τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης (1826), στην επαρχία Κραββάρων αναλογούσαν δύο πληρεξούσιοι.

Η συνέλευση των είκοσι επτά εκλεκτόρων πραγματοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 1825 και ανέδειξε ομόφωνα πληρεξούσιους της επαρχίας τον Γεώργιο Καναβό και τον Κύριλλο Λιβέριο. Την ίδια ημέρα ο έπαρχος Κραββάρων Κωνσταντίνος Βουλπιώτης και ο γενικός γραμματέας της επαρχίας Νικόλαος Χρυσοβέργης επικύρωσαν τη γνησιότητα του εγγράφου.

Για την επαρχία Κραββάρων πραγματοποιήθηκε και δεύτερη συνέλευση στις 4 Φεβρουαρίου 1826, στην οποία συμμετείχαν τριάντα έξι εκλέκτορες, προερχόμενοι από τους επιστάτες και τους δημογέροντες της επαρχίας, καθώς και από εκπροσώπους χωριών και ανέδειξε πληρεξούσιο τον Γεώργιο Πρωτόπαππα. Ο νέος έπαρχος Κωνσταντής Βελλήτης, που είχε αναλάβει καθήκοντα τον Φεβρουάριο του 1926, επικύρωσε στις 24 Φεβρουαρίου τη γνησιότητα του πληρεξούσιου, το οποίο έλαβε έγκριση και από τον νέο γενικό γραμματέα Παντελή Ιωάννου. Η επιτροπή ελέγχου των πληρεξουσίων εγγράφων της Εθνοσυνέλευσης επικύρωσε στις 31 Μαρτίου το αποτέλεσμα και έκανε αποδεκτό τον Γ. Πρωτόπαππα.

Στις 6 Απριλίου 1826, στην εναρκτήρια συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης, η επιτροπή ελέγχου των πληρεξουσίων εγγράφων του σώματος ανακοίνωσε ότι η εκλογή στην επαρχία Κραββάρων είχε αμφισβητηθεί. Η επιτροπή εξηγούσε ότι το πρακτικό εκλογής των Γεώργιου Πρωτόπαππα και Νικόλαου Χρυσοβέργη, αν και δεν επικυρώθηκε ως γνήσιο, έγινε δεκτό τότε προκειμένου να συμπληρωθεί η απαραίτητη απαρτία των 2/3 για την έναρξη των εργασιών του σώματος. Η επιτροπή αποφάσισε να εξετάσει όλα τα έγγραφα σχετικά με την εκλογή στην επαρχία και να καταλήξει σχετικά με τη γνησιότητά τους. Δύο ημέρες αργότερα, στις 8 Απριλίου 1826, η επιτροπή επανήλθε στο σώμα παρουσιάζοντας το πληρεξούσιο έγγραφο του Γεώργιου Καναβού και του Κύριλλου Λιβέριου και επικύρωσε τη νομιμότητα της εκλογής τους. Η Εθνοσυνέλευση αποδέχθηκε την εισήγηση της επιτροπής και ο Γεώργιος Καναβός και ο Κύριλλος Λιβέριος έγιναν δεκτοί. Το σκεπτικό της θετικής εισήγησης παρουσίασε η επιτροπή λίγες ημέρες μετά στις 15 Απριλίου. Το πληρεξούσιο έγγραφο του Γ. Καναβού και του Κύρ. Λιβέριου διαπιστώθηκε ως νόμιμο, διότι επιβεβαιώθηκε η γνησιότητα των υπογραφών των εκλεκτόρων και είχε επικυρωθεί από τον τότε έπαρχο της επαρχίας, αλλά και τον γραμματέα. Επιπλέον, η εγκυρότητα του εγγράφου επιβεβαιώθηκε και από μαρτυρία πληρεξουσίου των Αγράφων.

Εκτός όμως από τον Γεώργιο Καναβό και τον Κύριλλο Λιβέριο, η Εθνοσυνέλευση έκανε δεκτό στις εργασίες της και τον Γεώργιο Πρωτόπαππα προκειμένου να αποφύγει ταραχές. Ο Νικόλαος Χρυσοβέργης αν και είχε γίνει αρχικά αποδεκτός στην εθνοσυνέλευση, δεν συμπεριλήφθηκε στην τελική απόφαση.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 3, Αθήνα 1971, σ. 213-214.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 18, Αθήνα 2000, σ. 171.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 20, Αθήνα 2001, σ. 13-14, 102, 149.

Πληρεξούσιοι

Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Κραββάρων», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)