Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Αποκούρου και Βενέτικου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τη διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης για τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης (1826), στην επαρχία Απόκουρου και Βενέτικου αναλογούσαν δύο πληρεξούσιοι.

Η δημιουργία της ενιαίας εκλογικής επαρχίας Απόκουρου και Βενέτικου, ενώ αποτελούσαν δύο διακριτές επαρχίες διοικητικά και δημοσιονομικά, αποτυπώθηκε στη διαδικασία ανάδειξης αντιπροσώπων. Στην εναρκτήρια συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης, στις 6 Απριλίου 1826, το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν το αίτημα διάσπασης των δύο επαρχιών και η ξεχωριστή αντιπροσώπευση στις εργασίες της.

Ήδη από τον Νοέμβριο του προηγούμενου έτους το ζήτημα είχε παρουσιαστεί στο Βουλευτικό, όταν ο έπαρχος Βενέτικου Αναστάσιος Ιω. Καραμίχος ζητούσε τη συμβολή της Προσωρινής Διοίκησης, καθώς οι κάτοικοι της επαρχίας διεκδικούσαν την αντιπροσώπευσή τους και αμφισβητούσαν την ύπαρξη εκλεγμένου παραστάτη. Το Σώμα δεν αποκρίθηκε στο αίτημα της επαρχίας Βενέτικου και ο Κύριλλος Λιβέριος, το παραστατικό έγγραφο εκλογής του οποίου υπογραφόταν μόνο από το Απόκουρο, συνέχισε να αποτελεί τον κοινό αντιπρόσωπο των δύο.

Επιστρέφοντας στις εργασίες της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης, η επιτροπή ελέγχου των πληρεξουσίων εγγράφων του σώματος αφού παρουσίασε αρχικά το αίτημα της διάσπασης και ενημέρωσε ότι είχε λάβει διαφορετικά πληρεξούσια έγγραφα εκλογής για τους δύο αντιπροσώπους από την κάθε επαρχία, εισηγήθηκε να παραμείνουν ως ενιαία εκλογική επαρχία και να ορίσει η καθεμία έναν πληρεξούσιο, επιχειρώντας μια συμβιβαστική λύση ίσης αντιπροσώπευσης. Η Εθνοσυνέλευση έκανε αποδεκτή την εισήγηση της επιτροπής, μετέθεσε όμως τη λήψη της τελικής απόφασης σε μεταγενέστερη συνεδρίαση. Το θέμα επανήλθε στη συνεδρίαση της επόμενης ημέρας (7 Απριλίου 1826) χωρίς να υπάρξει όμως ξανά κάποια οριστική απόφαση.

Τελικά, στις 15 Απριλίου 1826, η Εθνοσυνέλευση αποφάσισε να εφαρμοστεί η εισήγηση της επιτροπής. Οι δύο επαρχίες θα παρέμεναν ως μία ενιαία εκλογική επαρχία και θα γινόταν δεκτός ένας πληρεξούσιος από κάθε έγγραφο εκλογής, που είχαν παρουσιαστεί στο σώμα, χωρίς να ορίζεται ποιος. Την επόμενη μέρα (16 Απριλίου) κηρύχθηκε η παύση των εργασιών της Εθνοσυνέλευσης, όπως είχε αποφασιστεί από τις 12 Απριλίου, εξαιτίας της πολεμικής κατάστασης στην πολιορκία του Μεσολογγίου. Έτσι, οι δύο αντιπρόσωποι της εκλογικής επαρχίας Αποκούρου και Βενέτικου δεν συμμετείχαν στις συνεδριάσεις, για αυτό τον λόγο και δεν εντοπίζονται τα ονόματά τους στα πρακτικά της, ωστόσο η απόφαση της Εθνοσυνέλευσης αποσαφήνισε την εκλογική διαδικασία ανάδειξής τους από τα δύο μέρη για τη συνέχεια.

Πηγές

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φ. 82, αρ. 55-57.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 3, Αθήνα 1971, σ. 151, 157, 211-214.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 18, Αθήνα 2000, σ. 171.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 20, Αθήνα 2001, σ. 147-149.

Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Αποκούρου και Βενέτικου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)