Πλαστό έγγραφο εκλογής (Μάρτιος 1826)

Αντίγραφο αναφοράς κατοίκων των Δερβενοχωρίων για τον τρόπο υπογραφής πλαστού εγγράφου εκλογής. Το τεκμήριο βρίσκεται στο: Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 90, αρ. 81.

Οι κάτωθεν γεγραμμένοι δηλοποιούμεν ότι το γνήσιον του γράμματος της πληρεξουσιότητος το έκαμε προ τριών μηνών ο ενταύθα κύριος έπαρχος, το οποίον ευρίσκεται εις χείρας μας από μερικούς μόνον υπογραμμένον. Ο δε τόπος των εκλεκτόρων εις αυτό το γράμμα είναι άδειος, και ούτε ημείς υπογράψαμεν τα ονόματά μας εις αυτό, έξοθεν του επαρχείου, επειδή το ρηθέν γράμμα δεν ήτον δεκτόν από το επαρχείον με το να ήτον ο τόπος του γράμματος άδειος, δηλαδή χωρίς τα ονόματα των εκλεκτόρων υποφαινόμενα εις ένδειξιν.

Εν Μεγάροις τη 24 Μαρτίου 1826

Αναγνώστη Στόκας

Σταμάτιος Λούκας

Ίσον και απαράλλακτον τω πρωτοτύπω

Ο Γενικός Γραμματεύς της επαρχίας Δερβενοχωρίων

Α. Μαρκέλλος

(Τ.Σ.)