Παρατυπίες στα Δερβενοχώρια (Μάρτιος 1826)

Αντίγραφο αναφοράς κατοίκων της επαρχίας Δερβενοχωρίων προς το επαρχείο με την οποία καταγγέλλουν παρατυπίες κατά την εκλογική διαδικασία. Το τεκμήριο βρίσκεται στο: Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 90, αρ. 80.

Προς το έξοχον επαρχείον Δερβενοχωρίων

Ημείς οι κάτωθεν υπογεγραμμένοι επληροφορίθημεν σήμερον ότι μερικοί ταραξίες, ηπάτησαν μερικούς των κατοίκων του χωρίου μας και από ημάς μερικούς καθώς και το επαρχείον, και έκλεξαν τον +…+ Ελευθέριον, Χατζημήτρον, Σίδερην Μαυροΐδην και Μανόλην Κολοτζούρην ως εκλέκτορας να εκλέξουν πληρεξουσίους της εθνικής Συνελεύσεως και παραστάτην διά την Δ΄ Περίοδον, ήτοι παρ’ ημών εισίν αγνώριστοι έως ότου να γένη και παρ’ ημών απάντων η τακτικός εκλογή, όθεν ειδοποιούμεν και το έξοχον επαρχείον τούτο μένοντες με το ανήκον σέβας.

Εν Μεγάροις τη 25 Μαρτίου 1826

 

[ακολουθούν υπογραφές]

 

Ίσον και απαράλλακτον τω προωτοτύπω

Ο Γενικός Γραμματεύς της Επαρχίας Δερβενοχωρίων

Α. Μαρκέλλος

(Τ.Σ.)