Οι πρώτες συνεδριάσεις της Β΄ Εθνοσυνέλευσης

Ο Νικόλαος Σπηλιάδης ανέλαβε πολλές πολιτικές θέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του Αγώνα και στο απομνημόνευμά του αναφέρεται διεξοδικά στις πολιτικές διεργασίες. Το παρακάτω απόσπασμα δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1851. Αναδημοσιεύεται από το Νικόλαος Σπηλιάδης, Απομνημονεύματα ήτοι Ιστορία της Επαναστάσεως των Ελλήνων, Παναγιώτης Φ. Χριστόπουλος (επιμ.), τ. 1 [1η έκδ. 1851], Αθήνα, Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαρίλαος Τρικούπης, 2007, σ. 471.

Πολλοί λεγόμενοι πληρεξούσιοι συνέρχονται ήδη εις το Άστρος· οι μεν είναι μέλη της Κυβερνήσεως της πρώτης περιόδου· οι δε θα συγκροτήσωσι την της δευτέρας περιόδου, ως βουλευταί και νομοτελεσταί και υπουργοί. Εις δε την διάταξιν της συνελεύσεως, αφορώσαν την εσωτερικήν αυτής ευταξίαν, απεφάσισαν αυτοί τούτοι να είναι μέλη της συνελεύσεως, ως αν ήσαν πληρεξούσιοι και εις την πρώτην συνεδρίασίν των, ότε διεκήρυξαν ότι υπήρχον τα δύω τρίτα των πληρεξουσίων, μεταξύ αυτών ήσαν οι νόμιμοι· διά τούτο και είχον αποφασίσει εις την ειρημένην διάταξιν να μη έχωσι ψήφον, ειμή οι παραστάται, ήτοι οι βουλευταί των επαρχιών, οι διωρισμένοι διά την δευτέραν περίοδον της Κυβερνήσεως· και αν καμμία επαρχία δεν είχε στείλει ακόμη παραστάτην και είχε στείλει πληρεξουσίους, να εκλέγωσιν ούτοι μεταξύ των ένα ή δύω διά την ψηφοφορίαν· άρα οι μέλλοντες να είναι οι άρχοντες του έθνους ήσαν και οι νομοθέται.