Καθυστερήσεις κατά την εκλογική διαδικασία (Μάρτιος 1826)

Αντίγραφο αναφοράς κατοίκων των χωριών Μεγάρων, Κουντούρων και Μπίσιας για την καθυστέρηση της διεξαγωγής της εκλογική διαδικασίας. Το τεκμήριο βρίσκεται στο: Γενικά Αρχεία του Κράτους, Συλλογή Βλαχογιάννη Α΄,  φάκ. 57, αρ. 125.

Προς το έξοχον επαρχείον Δερβενοχωρίων

Ημείς οι υποφαινόμενοι συναθρησθέντες επί παρρησία εκλέξαμεν κατ’ αυτάς έκαστον χωρίον κατά νόμον, η εκλέκτορες μας διά την εκλογήν των πληρεξουσίων, οι οποίοι συναθρησθέντες εις την μητρόπολιν, επληροφορούμεθα ότι μένουσιν αργοί. Περιμένωντες και τον ερχομόν των χωρίων Πέρα Χώρας και Βίλιας τους εκλέκτορας βλέποντες όμως ότι αυτοί επιμένωντες δεν τους εξαποστέλλουσιν, διό σπεύδωμεν να προσκαλέσωμεν αυτούς διά του παρόντος μας, όσον τάχος ή άλλως είμεθα βιασμένοι να κάμωμεν την εκλογήν των πληρεξουσίων διά την εθνικήν συνέλευσιν, απόντων εκείνων, ως έχωντες το δικαίωμα, κατά νόμον με το να παρευρήσκοντο ήδη εδώ τα δύω τρίτα των εκλεκτόρων της επαρχείας μας διαμαρτυρούμενοι συγχρόνως κατ’ αυτών αν επί καιρόν δεν ήθελε φανώσιν, όθεν παρακαλούμε το έξοχον επαρχείον πέμπει την παρούσαν μας προσκλητικήν και διαμαρτυρικήν κατ’ αυτών. Να έχωμε διά +…+ απ’ αυτούς απόκρησιν ομοίως και το αντίγραφον της παρούσης προς οδηγίαν μας. Μένωμεν με το ανήκον σέβας.

Τη 31 Μαρτίου 1826 Μέγαρα

 

Οι πατριώται και κάτοικοι των χωρίων Μεγάρων, Κουντούρων και Μπίσιας

[ακολουθούν υπογραφές]

 

Ίσον και απαράλλακτον των πρωτοτύπω

Ο Γενικός Γραμματεύς

Α. Μαρκέλλος

(Τ.Σ.)