Σύγκληση της Β΄ Εθνοσυνέλευσης (Μάρτιος 1823)

Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός, ένας από τους πρωταγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης, στο απομνημόνευμά του διατυπώνει διεισδυτικά σχόλια για τις πολιτικές εξελίξεις στα χρόνια του Αγώνα. Το απομνημόνευμα δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1837 από τον Καλλίνικο Καστόρχη. Αναδημοσιεύεται εδώ από το Γερμανός, Παλαιών Πατρών, Απομνημονεύματα, Τάσος Αθ. Γριτσόπουλος (επιμ.), φωτοτυπική επανέκδοση (εκ της β΄ εκδόσεως), Αθήνα, Δημόσια Βιβλιοθήκη της Σχολής Δημητσάνης, 1975, σ. 167-168.

Τα δε εν Ερμιόνη Μέλη της Διοικήσεως, με το να είδον, ότι αναβάλλεται η Συνέλευσις των Παραστατών εξ αιτίας των διχονοιών, εξέδωκαν και άλλην προκήρυξιν, ότι η Διοίκησις, καίτοι παρελθούσης της προθεσμίας, θέλει εξακολουθεί ενεργούσα, μέχρις ότου να συνέλθωσι τουλάχιστον τα δύω τρίτα των Παραστατών, τους οποίους επροσκάλουν εις το Ναύπλιον, όπου και εκείνοι εμελέτουν να μεταβώσι, και ευθύς μετέβησαν εκεί. Πλην ο φρούραρχος Κ. Δ. Κολιόπουλος τους εμήνυσεν έτι ευρισκομένους εις τον λιμένα, ότι ως μεν απλούς πατριώτας τους δέχεται να έμβουν, ουχί ως Διοικητάς, επειδή παρήλθεν η ενιαύσιος Περίοδος. Οι δε επέμενον να έμβουν ως Διοικηταί, προβάλλοντες, ότι πριν της Συνελεύσεως και της εκλογής άλλων Μελών δεν δύνανται να αφήσωσι το Έθνος άνευ Διοικήσεως. Αφού δε ηκολούθησε λογοτριβή περί τούτου ικανάς ημέρας, έφυγον τα Μέλη της Διοικήσεως εκείθεν, και μετέβησαν εις το Άστρος, και εκείθεν έγραψαν εις όλα τα μέρη προσκαλούντες να γίνη η Συνέλευσις εκεί.