Εξέλεγξη της επαρχίας Αγίου Πέτρου (Απρίλιος 1823)

Αντίγραφα αναφορών που απέστειλαν οι πληρεξούσιοι της επαρχίας Αγίου Πέτρου προς την επιτροπή ελέγχου των εγγράφων εκλογής. Δημοσιεύτηκε στο Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 9, Αθήνα 1976, σ. 86.

Προς την Επιτροπήν της εξετάσεως των πληρεξουσίων και παραστατών

Ν. 1, Αντίγραφον

 

Αναφέρομενοι εκ της επαρχίας Αγίου Πέτρου εκλεχθέντες και αποφασισθέντες πληρεξούσιοι ότι είδομεν πως ο κύριος Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος παρρησιάζεται ως παραστατικόν μέλος της επαρχίας· αυτός μήτε γνωρίζεται μήτε απεφασίσθη παρά της επαρχίας, αλλ’ ούτε είδησιν έχομεν περί τούτου.

Τη 11 Απριλίου 1823, Αγιαννήτικα

Οι εκ της Επαρχίας Αγίου Πέτρου Πληρεξούσιοι

Αναγνώστης Κονδάκης

Χρίστος Χαλούλος

 

Επαρρησιάσθη και μένει εις την κρίσιν της Διοικήσεως.

Την 12 Απριλίου 1823

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Γεώργιος Καλαράς

Ο Γραμματεύς της Επιτροπής

Ιωάννης Σακελλαρόπουλος

 

 

Ν. 3, Αντίγραφον

Εξοχώτατε Υπουργέ των Εσωτερικών

Χθες εδώσαμεν αναφοράν μας προς την Υπερτάτην Βουλήν, ως το περικλειόμενον ίσον, και έως ώρας ουδεμίαν απόκρισιν ελάβομεν. Διό παρακαλούμεν θερμώς να ενεργήσης οπού να λάβωμεν τέλειαν απόφασιν όσον τάχος, επειδή τόσοι άνθρωποι δεν ημπορούμεν να καθήμεθα εδώ. Και με όλον το σέβας μένομεν.

Τη 6 Μαΐου 1823, εν Τριπολιτσά

Οι Πληρεξούσιοι της επαρχίας

Και των χωρίων Αγίου Πέτρου

Επί του νώτου: […] αλλ’ η απόφασις του Βουλευτικού είναι ότι εν Άστρει επιτροπή μας ιδούσα άλλον παραστάτην, θεωρήσαι μάλιστα το παραστατικόν γράμμα του κυρίου Κωνστ. Ζαφειρόπουλου τακτικόν, εδέχθην αυτόν διά νόμιμον παραστάτην.

Τη 11 Μαΐου 1823, εν Τριπόλει

Ο Πρώτος Γραμματεύς