Η Εθνική Συνέλευση είναι «ασύμφορος» (Νοέμβριος 1825)

Ανυπόγραφο άρθρο γνώμης [Ιωσήφ Κιάπε], με το οποίο υποστηρίζεται πως η σύγκληση εθνοσυνέλευσης το φθινόπωρο του 1825 ήταν ασύμφορη, στην εφημερίδα Ο Φίλος του Νόμου, αρ. φ. 56 (2.11.1825).

Εθνική Συνέλευσις

Όλοι οι Έλληνες επιθυμούν την σήμερον να συγκροτηθή μίαν ώραν αρχήτερα η Τρίτη Εθνική Συνέλευσις· αυτοί, διά να ιδούν την επιδιόρθωσιν της παρούσης αταξίας των πραγμάτων· εκείνοι πάλιν, ίσως διά να διαιωνίσουν αυτήν την αταξίαν, εξ ης υπάρχουν και τρέφονται.

Ο τόπος δεν είναι εδώ να εξετάσωμεν τα μεγάλα καλά, και τα μεγάλα κακά, τα οποία η Εθνική Συνέλευσις ημπορεί να γεννήση, και με ποίους τρόπους είναι δυνατόν να ευκολύνωμεν τα πρώτα, και ν’ αποφύγωμεν τα δεύτερα.

Τούτο μόνον ερωτούμεν κατά το παρόν· ημπορεί ήτε κακώς, ήτε καλώς να συγκροτηθή Εθνική συνέλευσις, εν όσω ο Ιμπραΐμης ευρίσκεται εις τους κόλπους της Πελοποννήσου;

Η γνώμη των λοιπών ομογενών κατά τούτο μας είναι άγνωστος. Καθ’ ημάς, μία Εθνική Συνέλευσις εις τας παρούσας περιστάσεις του Έθνους μας είναι όχι μόνον ασύμφορος, αλλά και γελοιώδης.

Και πώς άλλως, ειμή αξιογέλαστους, ήθελεν ονομάση τις εκείνους, οίτινες, ενώ η οικία των εκδύεται, διαρπάζεται, ή καίεται από ληστάς και κακούργους, αυτοί, αντί να δράμωσι διά να την σώσουν, ήθελον εξ εναντίας συνέλθη να σκευθούν με ποίον τρόπον έχουν να διατάξουν τα εν αυτή πράγματα; Και ημείς, φροντίζοντες την σήμερον περί Εθνικής Συνελεύσεως, και αφιερούντες εις αυτήν όλας μας ελπίδας, διαφέρομεν τελείως από τους τοιούτους;

Ας δράμωμεν λοπόν όλοι, Φίλοι Έλληνες, διά να καταστρέψωμεν με τα όπλα εις τας χείρας τους ληστάς, οι οποίοι καίουν και λεηλατούν ακόμη τας οικίας μας· τον εχθρόν, όστις μολύνει το ιερόν έδαφος της Πατρίδος μας· και ας φρονώμεν, ότι μόνη η καταστροφή του ημπορεί να φέρη την Εθνικήν Συνέλευσιν, και όχι η Εθνική Συνέλευσις την καταστροφήν του και την σωτηρίαν μας.

Γενναίοι Νησιώται! Ανδρείοι Στερεο-Ελλαδίται! Μήπως κανείς εξ υμών ερωτά, αν η οικία του ήναι εις την Πελοπόννησον;

Ναι, σας αποκρίνομαι με θάρρος. Οικία και Πατρίς παντός Έλληνος είναι όλη η Επικράτεια της Ελλάδος. Ναι, αδελφοί! Εις μάτην ενικήσατε τον Κιουταχήν προς Δυσμάς, εφυγαδεύσατε τον εχθρόν προς Ανατολάς (εις τα Σάλωνα), και κατησχύνατε, και θέλετε καταισχύνει ακόμη τον Τοπάλην κατά θάλασσαν. Αν η Πελοπόννησος χαθή, εχάθησαν και η Ανατολική, και η Δυτική Ελλάς, και αι Νήσοι.