ΓΑΚ, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 8, έγγρ. 59 

Αρ. 101

Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος

Το Υπουργείον των Εσωτερικών

Προς το Εκτελεστικόν Σώμα

Από το εδώ εγκλειόμενον ίσον αναφοράς των πληρεξουσίων της Νήσου Πόρου θέλει πληροφορηθή η Υπερτάτη Διοίκησις την αίτησίν των.

Γνωσταί είναι αι πολλαί και μεγάλαι των Ποριωτών προς την πατρίδα εκδουλεύσεις. Δι’ αυτό τούτο κρίνεται δίκαιον ο Πόρος να προκριθή από τας λοιπάς τρεις νήσους (Αίγινα, Σαλαμίνα και Αγκίστρι), να διορισθή πρωτεύουσα της Τετρανήσου επαρχίας και τότε βέβαια θέλουν φιλοτιμηθή και περισσότερον να δείξωσιν μεγαλητέρας εκδουλεύσεις, διά την αυτά+…+ εις την πατρίδα. Περιμένεται λοιπόν και παρά της Υπερτάτης Διοικήσεως απόφασις και επικύρωσις.

Τριπολιτσά 6 Μαΐου 1823

Υπουργός των Εσωτερικών

Γρηγόριος Δικαίος

Ο Γενικός Γραμματεύς

Γ. Γλαράκης