ΓΑΚ, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 8, έγγρ. 1 

Εξοχότατε υπουργέ των Εσωτερικών

Επειδή εγένετο απόφασις της Διοικήσεως, ίνα τα τέσσαρα Νησιά, Πόρος, Αίγινα, Σαλαμίνα και Αγκίστρι, σχηματίσωσι μίαν επαρχίαν, και μ’ όλον ότι ο Πόρος πραγματικώς είναι ενωμένος με την Κόρινθον, ουκ έστι άλλως γενέσθαι, διά τούτο ημείς σεβόμεθα την Διαταγήν, και πειθόμεθα εις την απόφασιν.

Παρακαλούμεν όμως την Διοίκησιν, επειδή ο Πόρος όχι μόνον έκαμε ουσιωδεστέρας εκδουλεύσεις και κατά γην και κατά θάλασσαν, καθώς είναι μάρτυς η Πελοπόννησος, Ύδρα, Σπέτζαις, αλλά είναι και πολυπληθέστερος, να λάβη το δικαίωμα να ονομαστή επαρχία, και κατ’ έτος να εκλέγη και τον παραστάτην, ή όπως κριθή εύλογον από την Διοίκησιν.

Αύτη η παράκλησις της Νήσου μας νομίζομεν ότι θέλει εισακουσθή ως δικαία και ελπίζομεν να λάβη τέλος μέσον του υπουργείου των Εσωτερικών, το οποίον γνωρίζει πόσον ο Πόρος επροθυμοποιήθη, και πόσον θέλει φιλοτιμηθεί να τιμήση έτι μάλλον τους κατοίκους του εις το εξής με νεωτέρους αγώνας και υπακοήν εις την Διοίκησιν.

5 Μαΐου 1823

Εν Τριπόλει

Οι ελάχιστοι Πατριώται

Οι πληρεξούσιοι της νήσου Πόρου

Σταμάτιος πρώην Οικονόμου

Κωνσταντίνος Λογοθέτης Δουζίνας