ΓΑΚ, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 7, έγγρ. 87 

Αρ. 66

Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος

Το Υπουργείον των Εσωτερικών

Προς τους αδελφούς κατοίκους της Νήσου Πόρου

Διευθυνθείσης της αναφοράς σας προς την Υπερτάτην Διοίκησιν και αναγνωσθείσης, εξεδόθη εις απάντησιν διαταγή υπ’ αρ. 165 από της βας του τρέχοντος σημειωμένη, δι’ ης διατάττεται το υπουργείον τούτο να σας γνωστοποιήση, ότι η υπερτάτη διοίκησις, ως φιλόστοργος μήτηρ προνοούσα διά τα αληθή συμφέροντα των λαών της, εφρόντισε και διά την νήσον σας, και αντί της ζητουμένης ενώσεως με την επαρχίαν Κορίνθου +…+ άλλην ένωσιν αρμοδιωτέραν και συμφερωτέραν, και ενέκρινεν η νήσος σας να ενωθή μετά της Αιγίνης, Σαλαμίνος και Αγκιστρίου και αι τέσσαρες όμως να συστήνωσιν μίαν επαρχίαν, υπό την διοίκησιν ενός επάρχου. Τοιαύτη ένωσις όχι μόνον φέρει την ευκολίαν εις τα κοινά πράγματα, αλλά και εις τους πατριωτικούς σκοπούς σας συμβάλλει έτι μάλλον, επειδή και παραστάτην συνεχέστερον θέλετε διορίζει από την νήσον σας, και μέλος επίλεκτον της επαρχίας θέλει λογίζεται η νήσος σας, εν ω εις την ζητουμένη ένωσιν ολιγώτερον λόγον θέλετε έχει εις όλα ταύτα. Η δε αμοιβή προς τους υπέρ της πατρίδος κοπιάσαντας και κοπιάζοντας είναι κοινή δι’ όλους τους πατριώτας, και χρεωστείται παρά της πατρίδος ήτις παρατηρεί τα γνήσια τέκνα της και τους αγώνας εκάστου, και είναι έτοιμη να τα ανταμείψη χωρίς παρατήρησιν τινα περισσοτέραν, ειμή μόνον κατά τον ζήλον και την αξιότητα εκάστου. Τα δε επί της Κορίνθου κτήματά σας της αυτής προστασίας απολαμβάνουσι πάντοτε ως χρέος απαραίτητον της διοικήσεως. Σας περικλείεται και ίσον της εκδεδομένης διαταγής, εξ ου πληροφορούμενοι τους προνοητικούς σκοπούς της Διοικήσεως, θέλετε μείνη ησυχάζοντες και την χρεωστουμένην ευπείθειαν προς τους νόμους, και την προς την πατρίδα αγάπην δεικνύοντες.

Τριπολιτζά, 4 Μαΐου 1823

Ο Υπουργός των Εσωτερικών

Γρηγόριος Δικαίος

Ο Γενικός Γραμματεύς

Γ. Γλαράκης