ΓΑΚ, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 7, έγγρ. 31

Εξοχώτατε Υπουργέ των Εσωτερικών

Εις κανένα άλλον, μην ηξεύροντα τας εξ αρχής άχρι τούδε εκδουλεύσεις των Ποριωτών, ίσως ήθελε χρειασθή πολυλογία. Η εξοχότης σας όμως εγνώρισεν πραγματικώς την πίστιν, την προθυμίαν, τον ζήλον, τας θυσίας και όσα άλλα ενήργησαν αυτοί πότε εδώ, πότε εκεί πολεμούντες και αγωνιζόμενοι υπέρ πατρίδος και πίστεως. Ημείς εξοχώτατε επιστρατεύσαντες επολιορκήσαμεν πρώτοι την Κόρινθον, έπεσον εκεί φονευμένοι τόσοι πατριώτες μας, αλλά δεν επεδειλιάσαμεν αλλά επεμείναμεν με κανόνια, με εφόδια, με όπλα άχρι της κυριεύσεώς της. Και πού δεν εστράτευσαν οι Ποργιώτες. Δεν πολυλογώμεν εις άνδρα ειδώτα ταύτα πάντα.

Μ’ όλον τούτο ούτε χιλιάρχου όνομα ηκούσθη εις την Νήσον μας, ούτε δεκάρχου σχεδόν. Βέβαια αυτό είναι σφάλμα εδικόν μας, οίτινες με το να μην εκρούσαμεν θύραν, ουκ ηνοίχθη ημίν.

Επειδή ημείς πρώτοι εκστρατεύσαντες επολιορκήσαμεν την Κόρινθον, εν ω οι υποφαινόμενοι Κορίνθιοι δεν εφάνησαν εις τους τότε κινδύνους, νομίζομεν ότι έχομεν διά τούτο δικαιώματα εις αυτήν την επαρχίαν, επειδή εχύσαμεν τόσα αίματα, και προς τούτοις τα υποστατικά μας κείνται εις χώματα της Κορίνθου. Λοιπόν, παρακαλούμεν η νήσος μας να ενωθή με την Κόρινθον, αν λεχθή εύλογον και δίκαιον, καθώς ημείς νομίζομεν διά τους ρηθέντας λόγους. Και ακολούθως να λάβη το δικαίωμα να εκλέγη και αυτή παραστάτην ένα, χιλίαρχον ένα, υποχιλίαρχον και εκατόνταρχον ομοίως. Επειδή ο Πόρος γνωρίζεται ότι εβγάζει ικανόν αριθμόν στρατιωτών, ναυτικών και πεζικών, όστις και κατά γην και θάλασσαν έκαμε και κάμνει τα χρέη του.

Αν όμως παραβλέψη η πατρίς τοιαύτα φαινόμενα δίκαια, το οποίον δεν ελπίζεται από την Δικαιοσύνην της, μήτε από του Μινίστρου των Εσωτερικών το ψυχοδίκαιον, η νήσος μας ανάγκη πάσα να είπη, ότι εις την Ελλάδα εγεννήθηκα διά να τρέχω εις τους κινδύνους της, διά έπαινόν μου και δυστυχίαν μου!

Τη 1 Μαΐου 1823 εν Τριπόλει

Οι ελάχιστοι πατριώται κάτοικοι της Νήσου Πόρου

Σταμάτης πρώην Οικονόμου

Κωνσταντίνος Λογοθέτης Δουζίνας