ΓΑΚ, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 30, έγγρ. 73

Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος

Το Υπουργείο των Εσωτερικών

Προς το Εκτελεστικόν Σώμα

 

Άργος την 15 Απριλλίου 1824

Όσον μεγάλης προσοχής άξιαι είναι αι εκ των αντιδιοικητών προξενούμεναι ανωμαλίαι κατά τας επαρχίας, τόσον πλέον επίφοβοι και κινδυνώδεις ραδιουργίας εμπορούν να γεννηθώσι τώρα, ότε μέλλει να γένη η εκλογή των νέων παραστατών. Όταν ισχύση η αντιδιοικητική φατρία, να ενσπείρη ζιζάνια εις αυτήν την περίστασιν, και λάθρα εισδύση ή βάλη χείρα εις το σύστημα της Διοικήσεως, θέλει έχει εκάστοτε ευκαιρίαν να αναμοχλεύη την νεοπαγή οικοδομήν του διοικητικού συστήματος. Ανάγκη λοιπόν μεγίστη να ληφθώσι παρά της Διοικήσεως μέτρα συνετά και δραστήρια προς ανασκευήν των σκανδάλων και ραδιουργιών, τα οποία χωρίς κανέν όφελος των κινούντων εμπορούν να βλάψωσι πολυτρόπως την εσωτερικήν κατάστασιν του έθνους και την πρόοδον του συστήματος της Διοικήσεως.

Προς ταύτα αφορών το Υπουργείον, κρίνει αναγκαίον να αποσταλώσιν εις τας κυριωτέρας επαρχίας άνθρωποι παρά της Διοικήσεως, οίτινες με το αληθές πνεύμα του συντάγματος να προσέξωσιν εις τον τρόπον της εκλογής των παραστατών και να συνεργήσωσιν εις την ακριβή εκπλήρωσιν του περί εκλογής Νόμου, εφορώντες εν ταυτώ και ανατρέποντες τας ενόχους μυστικάς ενεργίας της αποστατικής φατρίας.

Υποβάλλεται δε η γνώμη αυτή του Υπουργείου εις την σκέψιν του Εκτελεστικού σώματος.

Ο Υπουργός

Γρηγόριος Δικαίος

Ο Γεν. Γραμματεύς

Γ. Γλαράκης