Επανάληψη εκλογής στα Δερβενοχώρια (Μάρτιος 1826)

Διαταγή του επαρχείου Δερβενοχωρίων για την επανάληψη της εκλογικής διαδικασίας στην επαρχία. Το τεκμήριο βρίσκεται στο: Γενικά Αρχεία του Κράτους, Συλλογή Βλαχογιάννη Α΄, φάκ. 57, αρ. 126.

Προς άπαντες τους κατοίκους Δερβενοχωρίων

Επειδή και η εκλογή των εκλεκτόρων του χωρίου Μεγάρων έγινε παρανόμως κατά την προς το επαρχείον τούτο αναφοράν των κατοίκων αυτών, επειδή είς των της Βίλιας εκλεκτόρων ήτον απατηλός ως επληροφορήθη ήδη το επαρχείον από διαφόρους και τους ιδίους, επειδή οι εκλεκτορες των χωρίων Μπίσιας, Κοντούρων είναι απόντες, επειδή αι εργασίαι των εγίνοντο εν τοσούτω μυστικαί όλαι, επειδή και ηπάτησαν διά των ειρημένων και το επαρχείον τούτο, διά τούτο ως παράνομος η εκλογή των και τα πρακτικά αυτών καταργούνται σήμερον από το επαρχείον τούτον, καθώς και αυτοί οι ίδιοι. Προσκαλών σας ήδη δυνάμει της προκηρύξεως του Εκλαμπροτάτου Προέδρου του Εκτελεστικού Σώματος ίνα συνερχόμενοι και εκλέγοντες επί παρρησία όλους τους εκλέκτωρας κατά τον προσδιορησμόν εξαποστείλετε αυτούς εις την μητρόπολιν της επαρχίας, συνοδευμένους με τα τακτικά και αναγκαία έγγραφα, δυνάμει των οποίων εκλεγησόμενοι και οι πληρεξούσιοι διά την εθνικήν συνέλευσιν, σταλώσιν όσον τάχος, ως αρχήσασα ήδη τας εργασίας της και το έργον της. Έρρωσθε.

Τη 29 Μαρτίου 1826

Μέγαρα

Ίσον και απαράλλακτον των πρωτοτύπω

Ο Γενικός Γραμματεύς της επαρχίας Δερβενοχωρίων

Α. Μαρκέλλος

(Τ.Σ.)