Έναρξη των εργασιών του Βουλευτικού Σώματος (Σεπτέμβριος 1824)

Δημοσίευμα για την ολοκλήρωση της εξέλεγξης των παραστατών και την έναρξη των εργασιών του Βουλευτικού Σώματος στην εφημερίδα Ελληνικά Χρονικά, αρ. φ. 84 (15.10.1824).

Ναύπλιον, 20 Σεπτεμβρίου

Αφού η προσδιορισθείσα επιτροπή εις εξέτασιν των παραστατικών γραμμάτων της Γ΄ περιόδου της Διοικήσεως επεξεργάσθη αυτά ακριβώς, παρέστησεν εις το Σεβαστόν Βουλευτικόν Σώμα ως νομίμους παραστάτας διά την νέαν περίοδον 57 μέχρι τούδε, και το Σεβαστόν τούτο Σώμα έκρινεν αυτούς ως αποδεκτούς. Επειδή δε ο αριθμός ούτος είναι υπέρ τα δύο τρίτα των όλων παραστατών, απεφασίσθη ομοφώνως να συνεδριάσωσιν οι νέοι ούτοι παραστάται την 25 του παρόντος, και ν’ αρχίση η Γ΄ περίοδος της Διοικήσεως. (α)

(α) Από Νεώτερα γράμματα εκ Ναυπλίου 28 Σεπτεμβρίου πληροφορούμεθα ότι η πρώτη συνεδρίασις των νέων Παραστατών ανεβλήθη διά την 6 Οκτωβρίου.