Έναρξη της Γ΄ Περιόδου της Διοίκησης (Σεπτέμβριος 1824)

Δημοσίευμα για την έναρξη των εργασιών της Γ΄ Περιόδου στην εφημερίδα Ο Φίλος του Νόμου, αρ. φ. 52 (12.9.1824)

Ναύπλιον, 10 Σεπτεμβρίου

Οι διά την Γην Περίοδον της Διοικήσεως Παραστάται συμπληρούν ήδη τα δύο τρίτα των μελών, ώστε κατά τον § ζ του υπ’ Αρ. 17 Νόμου η έναρξις της νέας Περιόδου γίνεται οσονούπω. Πολλοί εκ των μελών της Βας Περιόδου επεκυρώθησαν και διά την Γην· τούτο μας κάμνει να συμπεράνωμεν ότι οι άνδρες ούτοι, αν όχι όλοι, οι πλειότεροι όμως, εκέρδισαν τας ψήφους των επαρχιωτών των διά της σταθεράς των αρετής και αμέμπτου χαρακτήρος των.