Εκλογή Κωνσταντίνου Δηλιγιάννη (Ιούλιος 1827)

Απόσπασμα πρακτικών της Βουλής, στο οποίο καταγράφεται η κατάθεση εγγράφου εκλογής από τον Κωνσταντίνο Δηλιγιάννη. Δημοσιεύτηκε στο Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων. Δ΄ Διοικητική περίοδος (Ιούνιος 1827-Ιανουάριος 1828), Χρήστος Λούκος (εισαγωγή – επιμέλεια), Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 2020, σ. 29.

Την 15 Ιουλίου (1827)

Συνεδρίασις ιστ΄

Προεδρία του κυρίου Ν. Ρενιέρη

 

Μετά την ανάγνωσιν του προχθεσινών και χθεσινών πρακτικών·

[…]

Β΄. Ανεγνώσθη αναφορά του κυρίου του κυρίου Κωνσταντίνου Δηλιγιάννη, εις την οποίαν εγκλείει και παραστατικόν έγγραφον, δι’ ου παριστάνεται ως αντιπρόσωπος της επαρχίας Ιωαννίνων.

 

Ο Πρόεδρος

Ν. Ρενιέρης

Ο Αος Γραμματεύς