Εκλογές στην Αθήνα (Σεπτέμβριος 1827)

Διαταγή της Βουλής προς την επί των Εσωτερικών και της Αστυνομίας Γραμματεία για τη διενέργεια εκλογών στην Αθήνα. Το τεκμήριο βρίσκεται στο: Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (Περιόδου Αγώνος), φάκ. 107, αρ. 113

Περίοδος Δ΄

Αριθ. 20

Ελληνική Πολιτεία

Η Βουλή των Ελλήνων

Προς την επί των Εσωτερικών και της Αστυνομίας Γραμματείαν της Επικρατείας

Προσκαλείται η Γραμματεία αύτη να ειδοποιήση την κοινότητα των Αθηνών, διά να εκλέξη και τον έτερον αντιπρόσωπόν της, κατά το πάλαι, και να τον αποστείλη προς την Βουλήν, διά να καταταχθή εις τον χώρον της.

Εν Αιγίνη τη 29 Σεπτεμβρίου 1827

(Τ.Σ.) Ο Πρόεδρος

Ν. Ρενιέρης

Ο πρώτος γραμματεύς

Χ. Αινιάν

Επί του νώτου:

Εισερχ. Εσωτερ. αρ. 1232

Βουλή των Ελλήνων

Να γίνη η πρόκλησις

Ενηργήθη υπ’ αριθ. 1128 τη 30 Σεπτεμβρίου 1827