Εκλογές στην Άνδρο (Μάιος 1824)

ναφορά του γενικού γραμματέα της επαρχίας Άνδρου προς το Υπουργείο των Εσωτερικών, η οποία συνόδευε το παραστατικό έγγραφο εκλογής του Θεόφιλου Καΐρη. Δημοσιεύτηκε στο Δημήτρης Δημητρόπουλος, Τρεις Φιλικοί, έπαρχοι στην Άνδρο. Από το επαναστατικό σχέδιο στην κρατική διοίκηση (1822-1825), μεταγραφή τεκμηρίων: Άννα Αθανασούλη – Βάλλια Ράπτη, Αθήνα, ΙΙΕ/ΕΙΕ, 2020, σ. 178. Το τεκμήριο βρίσκεται στο: Γενικά Αρχεία του Κράτους, Συλλογή Βλαχογιάννη Α΄, φάκ. 55, αρ. 209.

Αναφέρεται σε:

Περίοδος Β΄

Επαρχία Άνδρου

Αριθ. 76 του πρωτοκόλλου

Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος

Προς τον Εξοχώτατον Υπουργόν των Εσωτερικών

Η υπ’ αριθ. 2987 προς τους κατοίκους της επαρχίας ταύτης επιστολή σας ομού και η διακήρυξις της Σεβαστής Διοικήσεως περί παραστατών προ ολίγων ημερών μας εστάλλησαν παρά του ευγενεστάτου Επάρχου Μυκώνου και Σύρας. Και αμέσως χωρίς να παραβλέψωμεν μήτε στιγμήν ενηργήσαμεν τα χρειώδη περί τούτου, καταβαλλόντες την δυνατήν επιμέλειαν διά να σβέσωμεν και τα πάθη μεγάλων ταραχών και διχονοιών, αι οποίαι εις την εκλογήν επαπειλούσαν ταύτην την επαρχίαν· προς αποφυγήν των οποίων εν πληρεστάτη συνελεύσει εκλέχθη και επικυρώθη κατά τον Νόμον υπ’ αριθ. 17 του Κώδικος ο και εις την Β΄ Περίοδον της Προσωρινής Διοικήσεως της Ελλάδος χρηματίσας σοφολογιώτατος Θεόφιλος Καΐρης, ως αξιώτερος, εναρετώτερος, και υποληπτικότερος των άλλων επαρχιωτών, ως και από την έγκλειστον αναφοράν των προκρίτων πληροφορείσθε. Την οποίαν με το έσωθεν ίσον της εκλογής παρακαλούμεν να θέσετε υπ’ όψιν της Σεβαστής Διοικήσεως ίνα γνωρίση την κατάστασιν της Άνδρου και την ανάγκην του ν’ αναδεχθή ο ρηθείς Θεόφιλος του υπούργημα του παραστάτου της.

Κατά την 5η του τρέχοντος μηνός έγινεν και εις την Νήσον μας το μνημόσυνον του ευεργέτου της Ελλάδος λόρδ Νοέλ Βίρωνος, μ’ όλην την απαιτουμένην παράταξιν. Και με βαθύτατον Σέβας μένομεν.

Τη 9 Μαΐου 1824 εν Άνδρω

Εν απουσία του επάρχου

Ο Γενικός Γραμματεύς Άνδρου

Βαπτιστής Δρόσος

(Τ.Σ.)