Εκλογές στη Λειβαδιά (Μάρτιος 1827)

Εγκύκλιος των εφόρων της επαρχίας Λεβαδίας για τη διεξαγωγή εκλογών η οποία δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, αρ. φ. 34 (5.3.1827).

Επειδή τινες εξέλαβον, ότι χαριζόμενοι τω δείνι ή τω δείνι εξεδώκαμεν εις τον Αριθ. 32 της Γεν. Εφημερίδος την πρόσκλησιν των κατοίκων της Λεβαδίας, και όχι ότι επροσκλήθημεν παρ’ αυτών εγγράφως, κρίνομεν εύλογον να εκδώσωμεν και την προς ημάς επιστολήν των εφόρων της επαρχίας εκείνης.

Προς τον Συντάκτην της Γεν. Εφημερίδος.

Κύριε!

Σας εγκλείεται αντίγραφον της προς παροικούντας εις Πελοπόννησον και τας νήσους συμπατριώτας μας Λεβαδίτας προσκλητικής της παρά των νομίμων εκλογέων της επαρχίας ταύτης κατά την 27 του παρελθόντος Δεκεμβρίου επί του εδάφους αυτής συγκροτηθείσης τοπικής συνελεύσεως, το οποίον παρακαλείσθε δι’ ημών παρά των κατοίκων της επαρχίας ταύτης να καταχωρίσητε εις την εφημερίδα σας, διά να ειδοποιηθούν περί της νομίμου εκλογής των απαιτουμένων δύο πληρεξουσίων αυτής διά την εθνικήν συνέλευσιν όλοι οι σποράδην παροικούντες συμπατριώται μας, και μένομεν.

Την 25 Ιανουαρίου 1827, Εκ των Άσπρων Οσπιτίων.

Οι έφοροι Λεβαδίας

Ιωάννης Κόλιας

Βασίλης Περγαντάς

Γιαννάκης Βασιλικός