Εκλογές για τη Βουλή (Αύγουστος 1827)

Σχέδιο εγκυκλίου για τη διεξαγωγή εκλογών σε όσες επαρχίες δεν είχαν αποστείλει αντιπρόσωπό τους στο σώμα. Το τεκμήριο βρίσκεται στο: Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (Περιόδου Αγώνος), φάκ. 101, αρ. 55

761

Ελληνική Πολιτεία

Η επί των Εσωτ. και Αστυν. Γραμματεία

Προς τους κατοίκους της επαρχίας …

Και προ τινών ημερών διά της υπ’ αρ, [κενό] διαταγής διωρίσθητε να κάμετε όσον τάχος την εκλογήν των αντιπροσώπων σας και να τους αποστείλετε όπου η Βουλή, διότι τα πράγματα κάμνουν αναγκαιοτάτην την παρουσίαν των. Ήδη δε επειδή έφθασαν ενταύθα απεσταλμένοι των τριών Ναυάρχων της Αγγλίας, Γαλλίας, και Ρωσίας και το περί συμβιβασμού πρόβλημα θέλει γίνη επισήμως αύρυον ή μετά την αύρυον, διατάττεσθε και αύθις κατ’ επανάληψιν να κάμετε όσον το δυνατόν ταχύτερα την εκλογήν των αντιπροσώπων σας, διότι ημπορείτε να στοχασθήτε πόσον αναγκαία είναι η παρουσία όλων των αντιπροσώπων της επικρατείας, εις μίαν εποχήν, ότε μέλλον να διαπραγματευθούν τόσον ουσιώδη πράγματα. Μη αναβάλλεται λοιπόν τον καιρόν, αλλ’ αμέσως εκλέξετε και αποστείλετε τους αντιπροσώπους σας ενταύθα, διότι η παρουσία των θέλει κατασταθεί ωφέλιμος, και διά το κοινόν της πατρίδος και μερικώς διά την επαρχίαν σας. Αν δε παρά πάσα ελπίδα αμελήσετε και ταύτην την φοράν, ό, τι ήθελεν επισυμβεί εκ της ελλείψεως ταύτης εις τα ουσιώδη ταύτα συμφέροντα του έθνους θέλει είναι εις βάρος σας.

Εν Αιγίνη την 20 Αυγούστου 1827

Ο επί των Εσωτερικών και Αστυνομίας Γραμματεύς

Α. Λόντος