Εκλογές για τη Γ΄ Περίοδο (Απρίλιος 1824)

Ανυπόγραφο άρθρο [Ιωσήφ Κιάπε] για την εκλογή άξιων παραστατών κατά τη Γ΄ Περίοδο της Διοίκησης, το οποίο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Ο Φίλος του Νόμου, αρ. φ. 11 (21.4.1824).

Εις κάθε έθνος διοικούμενον παραστατικώς, βέβαια η ευτυχία των πολιτών, η ασφαλής εις έκαστον απόλαυσις των πολιτικών δικαιωμάτων, εξαρτάται από την εκλογήν καλών και αξίων παραστατών. Διά ημάς τους Έλληνας όμως, και κατ’ εξοχήν εις την εγγίσασαν Γ΄ Περίοδον της Διοικήσεώς μας, από την εκλογήν ταύτην εξαρτάται ου μόνον η ευδαιμονία μας, ου μόνον η πολιτική μας ύπαρξις, αλλά και η φυσική. Ημείς μαχόμεθα κατά βαρβάρου, ασπόνδου και αιμοβόρου εχθρού. Η τύχη των όπλων μας δεν έχει αλλεπάλληλον την νίκην ή την δουλείαν, αλλά την νίκην ή την εξόντωσιν… Η νίκη δεν κερδίζεται χωρίς ένωσιν και ομόνοιαν, από ανθρώπους μάλιστα, οίτινες ολίγοι όντες μάχονται κατά πολλών, η ένωσις δε αύτη και η ομόνοια δεν υπάρχουσιν εάν δε βασιλεύη ο Νόμος. Αύται όλαι είναι αλήθεια τόσον εναργείς ως έκαστος ημών και τας αισθάνεται και τας ομολογεί άλλα πώς έχουν να βασιλεύουν οι Νόμοι δια ν’απολαύσωμεν την ένωσι και δι’ αυτής να νικήσωμεν όταν εμπιστευθώμεν τους Νόμους εις τους τυχόντας, ή και καταπατητάς αυτών και αχρείους όλους των ιδίων παθών.

Διά την αγάπην του Θεού, Έλληνες, ας προσέξωμεν μίαν φοράν εις ποίας χείρας παραδίδομεν την ιερωτάτην και ανεκτίμητον ταύτην παρακαταθήκην, κατ’ εξοχήν, επαναλαμβάνω, εις την τρίτην ταύτην Περίοδον του πολιτεύματός μας, ήτις είναι τω όντι η μόνη κρισιμωτάτη ώρα, εν η αποφασίζεται διά πάντα η τύχη των αγώνων μας, και διά τας ογκώδεις καθ’ ημών ετοιμασίας, εις τας οποίας εξαντλά την εσχάτην δύναμίν του ο εχθρός μας, ώστε αν νικηθή και εφέτος, ούτε τον φοβούμεθα πλέον και διά το μέγα αρχινισμένον έργον της εσωτερικής ημών ευταξίας και εν τω Νόμω ενώσεως, το οποίον ούτε κατορθώνεται πλέον εάν οπισθοδρομήση ποτε εξ απειρίας ή αναξιότητος, ή κακίας των νέων Παραστατών μας. […] Ναι αδελφοί Έλληνες! Δι’ όλα αυτά, και τολμώ να είπω, διά τας διαφόρους περί ημών διαθέσεις των κραταιών Δυνάμεων της Ευρώπης, η Τρίτη αύτη Περίοδος είναι η κρίσιμος διά την ελευθερίαν μας, ή διά τον όλεθρόν μας, και δεν δυνάμεθα να ελπίσωμεν εξ αυτής ευτυχή αποτελέσματα χωρίς την εκλογήν καλών Παραστατών.