Εγκύκλιος για την οργάνωση των εκλογών (Απρίλιος 1824)

Εγκύκλιος του Εκτελεστικού Σώματος προς το Υπουργείο των Εσωτερικών για την οργάνωση των εκλογών στις επαρχίες μετά την έκδοση σχετκής διακήρυξης της ίδια ημέρα. Το τεκμήριο βρίσκεται στο: ΓΑΚ, Συλλογή Βλαχογιάννη, Κατάλογος Α΄, φάκ. 55, έγγρ. 178.

Περίοδος Β΄

Αριθ. 881

Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος

Το Εκτελεστικόν Σώμα

Προς το Υπουργείον των Εσωτερικών

Η Διοίκησις ήλπιζε μέχρι τούδε να ίδη ενεργούμενον παρά του υπουργείου τούτου τον περί εκλογής των αντιπροσώπων Νόμον υπ’ αριθ. 17 του Κώδικος, και τους διά την Τρίτην Περίοδον Παραστάτας τουλάχιστον τινάς, ενταύθα· αλλ’ η βραδύτης τούτων, δεικνύει την μη ενέργεια του Νόμου, όθεν διορίζεται το υπουργείον, άμα λάβη την παρούσαν, αμέσως να εξαποστείλη καθ’ όλας τας επαρχίας αντίγραφα της εσωκλείστου Διακηρύξεως, συνεξαποστέλλον άμα και ίσα του περί εκλογής Νόμου, κατά τον οποίον ανάγκη να γίνηται η εκλογή.

Εκ Μύλων τη 4 Απριλλίου 1824

(Τ.Σ.)

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Κουντουριώτης

Παναγιώτης Μπότασης

Ιωάννης Κωλέττης

Αναγνώστης Σπυλιοτάκης

Νικόλαος Λόντος

Ο Προσωρινός Γεν. Γραμματεύς

Π. Γ. Ρόδιος

Επί του νώτου:

Αρ. 2206

Εγκύκλιος του Εκτελεστικού Σώματος συνοδεύουσα τον περί εκλογής Νόμον και προκήρυξις του Εκτελεστικού υπ’ αρ. 883 περί εκλογής των Νέων Παραστατών διά να την διακηρύξουμεν εις όλας τας επαρχίας.