Εγκύκλιος για τη διεξαγωγή εκλογών στην Τήνο (Αύγουστος 1827)

Εγκύκλιος της επί των Εσωτερικών και Αστυνομίας Γραμματείας για τη διεξαγωγή εκλογών στην Τήνο, καθώς η επαρχία δεν είχε αποστείλει εκλεγμένο αντιπρόσωπό της στη Βουλή. Το τεκμήριο βρίσκεται στο:Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 100, αρ. 105.

Αναφέρεται σε:

Ελληνική Πολιτεία

Η επί των Εσωτ. και Αστυν. Γραμματεία

Προς τους κατοίκους της επαρχίας Τήνου

Η Βουλή συναισθανομένη την ανάγκην του να παρευρεθώσιν όσον τάχος όλοι οι αντιπρόσωποι των επαρχιών, όπου και αυτή, διά να συντελέσωσιν έκαστος με τα φώτα, την παιδείαν και την φρόνησίν του εις το εκπληρώσι καλώς τα ιερά αυτής καθήκοντα εις την παρούσαν κρίσιμον και σημαντικήν περίστασιν, απεφάσισε να προσκληθώσιν όλοι οι άχρι τούδε εκλελεγμένοι αντιπρόσωποι εις τα χρέη των και να διαταχθώσι και οι κάτοικοι των επαρχιών εκείνων, όσοι ακόμη δεν έκαμαν εκλογή, να επιταχύνωσιν τόσον την εκλογήν, καθώς και την αποστολήν των εκλεχθησομένων εις τα χρέη των. Δυνάμει λοιπόν του υπ’ αρ. 38 προβουλεύματος της Σ. Βουλής και του υπ’ αρ. 100 διατάγματος της Κυβερνήσεως προσκαλείσθε να συνέλθητε και να εκλέξητε όσον τάχος τον αντιπρόσωπόν σας, τον οποίον άμα εκλεχθεί, ν’ αποστείλετε χωρίς την παραμικράν αναβολήν όπου η Βουλή.

Αν και άλλως το χρέος του αντιπροσώπου είναι ιερόν και σημαντικόν και επομένως πρέπει να εμπιστεύεται εις άνδρας Πατριώτας και προμηθευμένους με φρόνησιν, παιδείαν, και τα ανάλογα πολιτικά φώτα. Ήδη όμως, ότε θέλει γενεί λόγος περί πραγμάτων και σημαντικών και πολυπλόκων, από τα οποία κρέμαται η ευτυχία ή η δυστυχία του έθνους, είναι ανάγκη να καταβάλλεται πάσα προσοχή εις το να μην εμπιστεύεται το μέγα τούτο φορτίον εις άνδρα ανίκανον να το βαστάση, και στερημένον των προτερημάτων εκείνων με τα οποία αναγκαίως πρέπει να είναι προμηθευμένος ο αντιπρόσωπος διά να καταγραφή εις την πατρίδα ωφέλιμος.

Μπουρτζίω τη 11 Αυγούστου 1827