Εγκύκλιος για τη διεξαγωγή εκλογών (Αύγουστος 1824)

Εγκύκλιος του Εκτελεστικού Σώματος προς το Υπουργείο των Εσωτερικών με την οποία ζητεί την επίσπευση εκλογών σε όσες επαρχίες δεν είχαν αποστείλει παραστάτη. Το τεκμήριο βρίσκεται στο: Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 40, αρ. 74.

Περίοδος Β΄

Αρ. 4238

Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος

Το Εκτελεστικόν Σώμα

Προς το Υπουργείον των Εσωτερικών

Διατάττεται το Υπουργείον τούτο να πληροφορηθή παρά της επιτροπής της διορισμένης εις την εξέτασιν των Παραστατών, ποίων επαρχιών Παραστάται της Γ΄ Περιόδου εισέτι δεν έφθασαν· και ακολούθως να διατάξη τους κατοίκους των επαρχιών, διά να εκλέξωσιν όσον τάχος τους Παραστάτας των, και να τους διευθύνωσιν ενταύθα, διά να αναλάβωσι τα χρέη των.

Εν Ναυπλίω τη 24 Αυγούστου 1824

(Τ.Σ.) Ο Αντιπρόεδρος

Παναγιώτης Μπότασης

Ιωάννης Κωλέττης

Πανούτσος Νοταράς

Ο Προς. Γεν. Γραμματεύς

Π.Γ. Ρόδιος