Εγκύκλιος για εκλογές στη Σύρο (Μάιος 1824)

Εγκύκλιος του έπαρχου Μυκόνου και Σύρας προς τους κατοίκους της Σύρου να εκλέξουν παραστάτη για το Βουλευτικό Σώμα. Το έγγραφο είναι ανυπόγραφο, αλλά συνοδευόταν από άλλο έγγραφο με τις υπογραφές του έπαρχου Αλεξανδρή Αξιώτη και του γενικού γραμματέα Θεοχάρη Παπαντωνίου. Το τεκμήριο βρίσκεται στο: ΓΑΚ, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 32, έγγρ. 67.

Επαρχία Μυκόνου και Σύρας

Περίοδος Β΄

Αριθ. 412

Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος

Ο Έπαρχος Μυκώνου και Σύρας

Προς τους ευγενεστάτους επίτροπον κύριον Ιωάννην Μαρινέλλον

Και λοιπούς προκρίτους της Νήσου Σύρας

Εν Σύρα τη α΄ Μαΐου 1824

Σας περικλείομεν κατά χρέος τα όσα των παρά της Υπερτάτης Διοικήσεως σταλέντων εγγράφων, του νόμου τούτ’ εστιν εκδεδομένου παρά του Εκτελεστικού Σώματος υπ’ αριθ. 17, της διακηρύξεως του αυτού Σώματος υπ’ αριθ. 883 και της ρπος τους κατοίκους της επαρχίας ταύτης επιστολής του Υπουργείου των Εσωτερικών υπ’ αριθ. 2987, όλα αφορώντα την εκλογήν των νέων παραστατών.

Εξ αυτών θεωρείτε οποία τα χρέη και τα δικαιώματα όλων υμών των Ελλήνων αυτοχθόνων της ελληνικής Νήσου ταύτης. Πόσα δε και οποία δείγματα της αναντιρρήτου προς υμάς αγάπης της με αδιάκοπον φιλόστοργον συγκατάνευσιν έδειξεν άχρι τούδε η Υπερτάτη Διοίκησις, είναι περιττόν να ενθυμήσωμεν εις υποκείμενα άτινα τους καρπούς των εγεύθησαν.

Ευγνωμονούντες λοιπόν κάμετε εις την περίστασιν ταύτην και υμείς ως οίδατε προς εκπλήρωσιν των χρεών σας και συμφερώτερον της μερικής και κοινής υμών Πατρίδος. Υγιαίνοιτε!