Έγγραφο εκλογής Παλαιών Πατρών (Μάρτιος 1823)

Παραστατικό έγγραφο εκλογής του Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλου για την επαρχία Παλαιών Πατρών. Το τεκμήριο βρίσκεται στο: Γενικά Αρχεία του Κράτους, Συλλογή Βλαχογιάννη Α΄, φάκ. 22, αρ. 16.

Ημείς οι υποκάτωθεν γεγραμμένοι Πατραίοι, διορισθέντες παρά της Υπερτάτης Διοικήσεως, ίνα εκλέξωμεν το παραστατικόν μέλος της επαρχίας μας, γινόσκωντας καλώς τον φιλογενέστατον πατριώτην μας Κύριον Ιωάννην Παπαδιαμαντόπουλον, διά τίμιον ευσινήδητον, καλόν πατριώτην, και με προτερήματα φυσικά και επίκτητα, παρακαλέσαμε αυτόν και εδέχθη αυτό το επάγγελμα, διό και τον συστήνωμεν με το παρόν μας εις την εθνικήν συνέλευσιν, διά μέλος παραστατικόν και πληρεξούσιον της επαρχίας μας.

Τη 1 Μαρτίου 1823

[ακολουθούν υπογραφές]