Έγγραφο εκλογής Άνδρου (Μάιος 1824)

Παραστατικό έγγραφο εκλογής του Θεόφιλου Καΐρη για την επαρχία Άνδρου. Δημοσιεύτηκε στο Δημήτρης Δημητρόπουλος, Τρεις Φιλικοί, έπαρχοι στην Άνδρο. Από το επαναστατικό σχέδιο στην κρατική διοίκηση (1822-1825), μεταγραφή τεκμηρίων: Άννα Αθανασούλη – Βάλλια Ράπτη, Αθήνα, ΙΙΕ/ΕΙΕ, 2020, σ. 174. Το τεκμήριο βρίσκεται στο:Γενικά Αρχεία του Κράτους, Συλλογή Βλαχογιάννη Α΄, φάκ. 55, αρ. 211.

Αναφέρεται σε:

Προς το Σεβαστόν Βουλευτικόν Σώμα

Επειδή και ο εκλεχθείς παραστάτης της επαρχίας μας κατά το παρελθόν, ήτοι ο Σοφολογιώτατος Θεόφιλος Καΐρης διά την τότε συμβάσαν εις αυτόν ασθένειαν είχεν επιστρέψει ενταύθα προς περιποίησιν της υγείας του· όστις και μετά ταύτα μικρόν αναλαβών οπωσούν εκίνησεν πάλιν διά ταυτόθι. Ημείς δε μη ελπίζοντες ποτέ η Διοίκησις να συγκατανεύση εις το να τω δοθή η παραίτησίς του, του επικυρώσαμεν και αύθις με αναφοράν μας προς αυτήν και διά την Γ΄ Περίοδον, την οποίαν απαντήσας καθ’ οδόν έστρεψεν. Ήδη δε κατά τας σεβαστάς επιταγάς της συνελθόντες άπαξ, δις και πολλάκις, και συσκευθέντες, και εν μέρει, και εις κοινήν νόμιμον συνέλευσιν, ενεκρίναμεν την εκλογήν του, διότι όχι μόνο υστερούμεθα αξιοτέρου, εναρετωτέρου, και υποληπτικοτέρου, αλλά διότι εις ετέρου εκλογήν είναι πιθανόν και ταραχαί και διχόνοιαι όχι μικραί ν’ ανάψωσιν εις την πατρίδα μας.

Αμφοτέρων ένεκα λοιπόν τον επικυρώσαμεν και αύθις νομίμως παραστάτην της επαρχίας μας και διά την Γ΄ Περίοδον της Προσωρινής Διοικήσεως της Ελλάδος, γράψαντες εις αυτόν παρακλητήριον γράμμα εις Ψαρά διά να ακούση την φωνήν των πατριωτών του. Εκρίναμεν δε χρέος μας ν’ αναφέρωμεν αυτό τούτο και εις την Σεβαστήν Διοίκησιν, ίνα αν η εις αυτόν παράκλησίς μας δεν εισακουσθή και έντονος επιταγή της Διοικήσεως να τον υποχρεώση να έλθη, και ν’ αναλάβη το υπούργημα του παραστάτου της επαρχίας μας. Και με βαθύτατον σέβας μένομεν.

Τη 8 Μαΐου 1824 εν Άνδρω

Ο πρόκριτοι της επαρχίας

[ακολουθούν υπογραφές]

Πιστοποιούμεν ότι αι άνωθεν υπογραφαί των προκρίτων εισίν ιδιόχειροι

Εν Άνδρω τη 9 Μαΐου 1824

Ο Γενικός Γραμματεύς Άνδρου

Βαπτιστής Δρόσος

(Τ.Σ.)