Διαταγή για την επίσπευση εκλογών (Αύγουστος 1824)

Διαταγή του Εκτελεστικού Σώματος προς το Υπουργείο των Εσωτερικών σχετικά με τη διεξαγωγή εκλογών σε επαρχίες που δεν είχαν αποστείλει παραστάτη. Το τεκμήριο βρίσκεται στο: Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 38, αρ. 36.

Περ. Β΄

Αρ. 3443

Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος

Το Εκτελεστικόν Σώμα

Προς το Υπουργείον των Εσωτερικών

Παρατηρείται ότι οι παραστάται τινών επαρχιών, οίτινες φαίνονται εις το εμπερίκλειστον σημείωμα δεν εφάνησαν ενταύθα διά να αναλάβωσιν τα χρέη της Διοικήσεως της Τρίτης Περιόδου. Διατάττεται τούτου χάριν το υπουργείο τούτον να διατάξη τους κατοίκους τούτων των επαρχιών να συνέλθωσι κατά τον περί εκλογής των παραστατών Νόμον, να εκλέξωσν όσον τάχος τους παραστάτας των και να τους αποστείλωσιν ενταύθα. Περί δε του παραστάτου της επαρχίας Φαναρίου, διατάττεται το αυτό υπουργείον να αναφέρη τι μέχρι τούδε έπραξεν εις την περί τούτου προλαβούσαν διαταγήν της Διοικήσεως.

Εν Ναυπλίω τη 3 Αυγούστου 1824

(Τ.Σ.) Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Κουντουριώτης

Ιωάννης Κωλέττης

Αναγνώστης Σπυλιοτάκης

Πανούτσος Νοταράς

Ο προσωρινός Γεν. Γραμματεύς

Π. Γ. Ρόδιος

Επί του νώτου: ενηργήθη παρά του Ν. Σκευοπούλου