Διακήρυξη του Βουλευτικού προς το Πανελλήνιον (Οκτώβριος 1824)

Διακήρυξη του Βουλευτικού Σώματος, με την οποία ανακοινώνεται η σύνθεση του νέου Εκτελεστικού Σώματος και η έναρξη των εργασιών της Γ΄ Περιόδου της Διοίκησης. Δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στο Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 6, Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής, 1972, σ. 275. Εδώ δημοσιεύεται από τεκμήριο που βρίσκεται στο: Γενικά Αρχεία του Κράτους, Μικροί Κλάδοι Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1, αρ. 76.

Περίοδος Β΄

Αρ. 1226

Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος

Το Βουλευτικόν Σώμα

Προς το Πανελλήνιον

Έλληνες! την ιεράν παρακαταθήκην των νόμων, τους οποίους εκύρωσεν εις Επίδαυρον και Άστρος η κοινή σας συγκατάθεσις παραλαμβάνουσιν ήδη οι συμπολίται σας εκείνοι, τους οποίους μ’ ελευθέραν θέλησιν εκλέξαντες κατά τον νόμον παραστάτας επέμψατε υπερασπιστάς τούτων των νόμων και φύλακας. Αναλαβόντες το μέγα και ιερόν της παραστατικής δυνάμεως έκλεξαν κατά τον νόμον μέλη του Εκτελ. τους κυρίους Γ. Κουντουριώτην, Παναγιώτην Μπότασην, Ασημάκην Φωτίλαν, Αναγνώστην Σπηλιωτάκην και Ιωάννην Κωλέττην, και μεταξύ τούτων πρόεδρον τον κύριον Γεώργιον Κουντουριώτην, αντιπρόεδρον δε τον κύριον Παναγιώτην Μπότασην. Πρόεδρος δε του Βουλευτικού Σώματος εψηφίσθη ο κύριος Πανούτζος Νοταράς, Αντιπρόεδρος δε ο Πανιερώτατος Άγιος Βρεσθένης Θεοδώρητος, Α΄ δε γραμματεύς ο κύριος Ιωάννης Σκανδαλίδης και Β΄ ο κύριος Ανδρέας Παπαδόπουλος. Τούτων εκλεχθέντων κατά τον περί εκλογής νόμον άρχεται ευτυχώς αύριον η Γ΄ της Διοικήσεως Περίοδος.

Έλληνες! οι φύλακες και υπηρέται των νόμων οι Βουλευταί και Εκτελεσταί υπεσχέθησαν έμπροσθεν θεού και ανθρώπων να εκληρώσωσι τα οποία ανέλαβον χρέη, ετελείωσαν την υπόσχεσίν των με τους πλέον ιερούς και πιστούς όρκους, ότι θέλουν έχουν βάσιν τον νόμον, τον οποίον με το αίμα σας καθιερώσατε, ότι θέλουν έχει σκοπόν την κοινήν σας ευδαιμονίαν υπερασπιζόμενοι τα ιερά σας και απαράγραπτα δικαιώματα υπέρ των οποίων μάχεσθε με γενναίαν απόφασιν εναντίον μιαρών τυράννων.

Αλλ’ αρκεί τούτο μόνον διά να στερεώσωμεν την ανεξαρτησίαν μας διά να προξενήση την ατομικήν εις όλους ευδαιμονίαν; Όχι βέβαια πρέπει οι διοικούμενοι να σέβωνται τους νόμους, και να πείθωνται εις τους εκτελεστάς των νόμων. Οι νόμοι τους οποίους ενεμπιστεύθητε εις τους διοικητάς σας είναι έργον της κοινής σας θελήσεως· απαιτείται λοιπόν η από μέρους σας υποταγή, διά να εκπληρώσουν τα χρέη των οι Διοικηταί σας, διά να εκτελώσι τον νόμον, και να κατορθώσωσι το σκοπούμενον, την κοινήν σας ευδαιμονίαν. Η συντήρησις της ποθεινής ελευθερίας μας, η στερέωσις της ανεξαρτησίας μας, ήτις είναι η πηγή όλων των καλών, εξαρτάται από την υποταγήν εις τους νόμους. Διά την υποταγήν εις τους νόμους εστερεώθη η διοίκησις, και ιδού νίκαι παντού και τρόπαια ελληνικά κατά γην και θάλασσαν πολύ λαμπρότερα των προτέρων, και ο εχθρός της πίστεως και της ανθρωπότητος βάρβαρος είδε πάλι ματαιωμένους τους ολεθρίους σκοπούς του.

Πατριώται! οι οποίοι εμείνατε ακλόνητοι εν τω μεταξύ τοσούτων κινδύνων, γενναίοι πολεμισταί, οίτινες εχύσατε το αίμα σας διά την Πατρίδα, Πολίται φίλοι της ευνομίας, ζώντες υπό τους αυτούς νόμους, πειθόμενοι εις την αυτήν Διοίκησιν, απολαμβάνομεν την Πατρίδα, αξιούμεθα της ευμενείας των χριστιανικωτάτων βασιλέων, απολαύομεν την εύνοιαν της ευνομουμένης και φιλανθρώπου Ευρώπης, και ζώμεν του λοιπού ως τα σοφά έθνη ευδαιμόνως.

Ταύτα φρονούντες και πράττοντες ελπίζετε με πίστιν ότι η τρίτη αύτη περίοδος της Διοικήσεως θέλει είναι η λαμπρά και αξιομνημόνευτος εποχή της ποθεινής ανεξαρτησίας μας, και το ενέχειρον της ευδαιμονίας του ελληνικού λαού.

Τη 10 Οκτωβρίου 1824

(Τ.Σ.) Ο Αντιπρόεδρος

Θεοδώρητος Βρεσθένης

Α΄ Γραμματεύς

Ιωάννης Σκανδαλίδης