Διακήρυξη του Εκτελεστικού για τη Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Ιανουάριος 1826)

Διακήρυξη του Εκτελεστικού Σώματος για τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης η οποία δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, αρ. φ. 29 (16.1.1826).

Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος

Ο Πρόεδρος του Εκτελεστικού

Διακηρύττει

Μ’ όλον ότι παρήλθεν η προσδιορισθείσα εποχή διά την συγκρότησιν της εθνικής συνελεύσεως, η 25 ημέρα του Δεκεμβρίου του παρελθόντος έτους, οι πληρεξούσιοι των επαρχιών δεν συνήχθησαν εισέτι. Η Διοίκησις, βλέπουσα την ανάγκην της συγκροτήσεως της συνελεύσεως κατά την ενεστώσαν εποχήν, ήτις νομίζεται η αρμοδιωτέρα, χρέος της νομίζει το να επαναλάβη την πρόσκλησιν, υπενθυμίζουσα ωσαύτως και τον τρόπον των εκλογών, και το ποσόν των πληρεξουσίων εκάστης επαρχίας, κατά την διακήρυξιν της 25 Σεπτεμβρίου 1825 υπ’ Αριθ. 12,641, δηλαδή το να γενούν αι εκλογαί των πληρεξουσίων, κατά τον περί εκλογών των αντιπροσώπων νόμον, και ο αριθμός αυτών ήναι διπλάσιος του αριθμού των αντιπροσώπων εκάστης επαρχίας.

Ο τόπος, όπου έμελλον κατ’ αρχάς να παρευρεθούν οι πληρεξούσιοι των ελληνικών επαρχιών δεν εδιωρίσθη ρητώς εις την προλαβούσαν διακήρυξιν. Ήδη προσδιορίζονται τα Μέγαρα, όπου θέλει παρευρεθή και μία πενταμελής επιτροπή του Βουλευτικού Σώματος, έργον έχουσα την ακριβή εξέτασιν της νομιμότητος των εγγράφων της πληρεξουσιότητος, και ένας αστυνόμος, διά να προετοιμάση τα διά την συνέλευσιν αναγκαία, να υποδέχηται τους κατά συνέπειαν της παρούσης διακηρύξεως παρουσιαζομένους πληρεξουσίους των επαρχιών, και απαγορεύη πάσαν συρροήν στρατιωτικών σωμάτων, ή άλλων οπλοφόρων, δυναμένων να ταράξουν τας εργασίας της συνελεύσεως, αι οποίαι θέλουν λάβει αρχήν, άμα ότε τα δύο τρίτα των τακτικώς εκλεχθέντων πληρεξουσίων των επαρχιών ευρεθώσι παρόντα.

Προειδοποιούνται οι πληρεξούσιοι, ότι οφείλουν να μη φέρουν μεθ’ εαυτών έκαστος περισσοτέρους των πέντε υπηρετών οπλοφόρων, ή μη· οι δε λοιποί πολίται, όσοι επιθυμούν να παρευρεθώσιν εις τον τόπον της εθνικής συνελεύσεως, ότι είναι δεκτοί άνευ όπλων.

Τη 12 Ιανουαρίου, 1826 Ναύπλιον

Ο Πρόεδρος του Εκτελεστικού

Γεώργιος Κουντουριώτης

Ο Γενικός Γραμματεύς

Α. Μαυροκορδάτος