Διακήρυξη του Αθανάσιου Κανακάρη (Νοέμβριος 1822)

Η Διακήρυξη του αντιπρόεδρου του Εκτελεστικού Αθανάσιου Κανακάρη εκδόθηκε στις 9 Νοεμβρίου 1822, την ημέρα ψήφισης του πρώτου εκλογικού νόμου και αναδημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Ο Φίλος του Νόμου, αρ. φ. 12 (25.4.1824).

Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος

Ο Πρόεδρος του Εκτελεστικού

Επλησίασε το τέλος της Α΄ ενιαυσίου Περιόδου της Διοικήσεως και κατά τους Νόμους νέαι εκλογαί πρέπει να γένωσιν διά την ερχομένην περιόδον αύτης η οποία ωνομάσθη Προσωρινή, εις διαστολήν εκείνης της σταθεράς και αμετακινήτου, την οποία εάν δεν απηλαύσαμεν εντός του έτους τούτου ελπίζωμεν να ίδωμεν εντός του ερχομένου έτους, αν Θεός θέλει, και η οποία θέλει συστηθή με Γενικήν Συνέλευσιν του Έθνους, διότι μόνον το Έθνος έχει το δικαίωμα να αποφασίση κατά την θέλησίν του Διοίκησιν. Όταν φθάση η αίσιος εκείνη ώρα, θέλομεν προσκληθή όλοι κατά το εικός και εις την αξιομνημόνευτον εκείνην Εθνικήν Συνέλευσιν μέλλει να αποφασισθή της Ελλάδος η τύχη· εντοσούτω όμως πρέπει να διοικώνται οι λαοί, και αυτή των η Διοίκησις ονομάζεται Προσωρινή. Πρέπει λοιπόν να εκλέξηται Βουλευτάς, αξίους της εμπιστοσύνης σας, και ικανούς να εκτελέσωσι τα ιερά χρέη των Διοικητών θέλετε δε τους εκλέξει, καθώς διαλαμβάνει ο Νόμος υπ’ Αριθ. ιζ΄ τον οποίον διωρίσθησαν οι Κύριοι […] επίτηδες να έλθωσιν εις την Επαρχίαν να σας φέρωσι, διά να εκλέξηττε τακτικώς· τακτικήν εκλογήν αποφασίζει ο Νόμος εκείνην, εις την οποίαν μικροί και μεγάλοι, ιερείς και λαϊκοί, πάσης τάξεως και καταστάσεως άνθρωπος, εν ενί λόγω ο λαός ολόκληρος έχει την ψήφον του. Επειδή δ’ όλος ο λαός μιας Επαρχίας να συναχθή εις έν και το αυτό μέρος ούτε δυνατόν είναι, διότι άλλοι σήμερον δεν ευκαιρούσι, και άλλοι αύριον. Ούτε εύλογον, διότι ο κατά των εχθρών πόλεμος δεν επιτρέπει τούτο βεβαίως. Ο νόμος το Δυνατόν με το Συμφέρον συμβιβάσας προσδιορίζει εις έκαστον χωρίον ο λαός να εκλέξη ευυπολήπτους γέροντας αναλόγως με τον αριθμόν των οικογενειών (φαμιλλιών).

[…]

Ταύτα προσδιόρισε ο Νόμος και βλέπετε καθαρώτατα πόσην φροντίδα έχει η σημερινή Διοίκησις εις το να μη στερηθήτε κανενός από τα δικαιώματά σας, διά την απόλαυσιν των οποίων ελάβατε εις χείρας τα όπλα και χωρίς τα οποία δεν είσθε βεβαίως ελεύθεροι κατ’ αυτόν τον τρόπον η Διοίκησις είναι πατριωτική εν ω κατ’ άλλον είναι ξένη εις το έθνος μας.