Αναφορές κατοίκων για παράνομη εκλογή παραστατών (Ιανουάριος 1825)

Δημοσίευμα σχετικά με παρατυπίες κατά την εκλογή παραστατών στην εφημερίδα Ο Φίλος του Νόμου, αρ. φ. 86 (9.1.1825).

4 Ιαννουαρίου

Εκ τινών επαρχιών έρχονται αναφοραί προς την Σ. Διοίκησιν, διά των οποίων προσκλαίονται κατά των παραστατών των, ότι δεν εδιωρίσθησαν με ελευθέρας ψήφους των λαών, αλλ’ επεκυρώθησαν διά την βίαν των προτέρων ισχυόντων και δυναστευόντων εις τας επαρχίας. Η Σ. Διοίκησις έδωκεν εξαίρετον τινά προσοχήν εις τούτο με σκοπόν να εξαλείψη παν ό,τι αμέσως ή εμμέσως ανθίσταται εις την ισονομίαν όλων των πολιτών. Αγάλλεται δε βλέπουσα τους λαούς να αισθάνωνται και εκτιμώσι τα πολιτικά των δικαιώματα και να τα υπερασπίζωνται ακριβώς ούτινος θελήση να τα καταπατή. Και βέβαια μεγαλήτερον αντικείμενον χαράς εις την Σ. Διοίκησιν δεν εμπορεί να δοθή παρά το να βλέπη τους ηρωικούς της αγώνας βραβευομένους με ιερώτατα άθλα.