Αναφορά του Γεώργιου Δαρειώτη (Ιούλιος 1823)

Αναφορά του Γεώργιου Δαρειώτη με την οποία ζητεί να γίνει δεκτός στο σώμα ως παραστάτης της επαρχίας Νησίου. Το τεκμήριο βρίσκεται στο: Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 19, αρ. 2.

Προς το Σεβαστόν Συμβούλιον

Οι παρά της επαρχίας Νισίου τριάκοντα άνθρωποι περί της ζητήσεως του νομίμου παραστάτου της αυτής προ ημερών ήλθον εν ταύτα ως γνοστόν σας, ειδοποίησεν το Σ. Βουλευτικόν τρεις φοράς, καθώς και το Σ. Συμβούλιον, ότι ο κύριος Καλαμαριώτης δεν είναι νόμιμος οπού παρευρίσκεται εις τον χώρον των παραστατών, και περιπαίζοντας αυτούς να τους δώσουν την απόκρισιν σήμερον αύριον, εστάθησαν οκτώ ημέρας εξοδεύθησαν και εζημιώθησαν. Το Βουλευτικόν κατά πρώτον τους ηρότησεν, αν έχουν γράμα πληρεξουσιότητος της επαρχίας, μη θαρόντες αυτοί ότι έμελον να εύρουν αντίστασιν δεν είχον λάβη. Διό βλέποντες την ζήτησιν του Σ. Βουλευτικού, έγραψαν εις την επαρχείαν, και ιδού με αναφοράν τους αναφέρεται προς το Σ. Βουλευτικόν, συστήνοντας αυτούς πληρεξουσίους ως μίαν νέαν εκλογήν τους. Ασφαλώ λοιπόν αυτήν την αναφοράν όπισθεν και παρακαλώ να ειδοποίησετε το Σεβαστόν Σώμα διά να βεβαιωθή και εκ τρίτου και να δώση μίαν απόφασιν κατά τους Νόμους της Ελλάδος διά να λάβω και εγώ τα μέτρα μου, διά να μην καταζημιούμαι και εξοδεύομαι. Εν τοσούτω σας παρακαλώ να μου δοθεί αντίγραφον της αυτής αναφοράς διά να μου χρησιμεύση προς φανέρωσιν των συμπολιτών μου, οίτινες έλαβον αυτήν εις την ώραν της αναχορήσεώς των, περί την 19 τούτου και με εδιώρισαν να την παρησιάσω διά μέσον του Σ. Συμβουλίου σας. Μένω ευσεβώς.

Τριπολ. Τη 25 Ιουλίου 1823

Ο ταπεινός πατριώτης

Γεώργιος Δαρειώτης

Επί του νώτου:

Αρ. 328

Αρ. 1219

Αναφορά Γεωργίου Δαρειώτη συνοδεύουσα αναφοράν κατοίκων Νησίου, κάμνοντες επιτρόπους των 30 προαπεσταλμένους, διά να ζητήσουν εις το Βουλευτικόν, τον Γεώργιον Δαρειώτην, ως νόμιμον παραστάτην των.