Άφιξη παραστατών στην έδρα της Διοίκησης (Ιούνιος 1824)

Δημοσίευμα για την άφιξη των νεοεκλεγέντων παραστατών στην έδρα της Διοίκησης, προκειμένου να αρχίσουν οι εργασίες του Γ΄ Βουλευτικού στην εφημερίδα Ο Φίλος του Νόμου, αρ. φ. 24 (6.6.1824).

Εκ Μύλων Ναυπλίου, 3 Ιουνίου

Εις την παραλαβήν των φρουρίων Ναυπλίου εδιωρίσθη παρά της Διοικήσεως εξαμελής επιτροπή συγκειμένη από τους κυρίους Βουλευτάς Αναστάσιον Λόντον, Λογοθέτην Κανναβόν, και Γεώργιον Καλαφάτην, τον Γενικόν Γραμματέα Π. Γ. Ρόδιον, τον Ναύαρχον Ανδρέαν Μιαούλην, και τον Γενικόν Γραμματέα του Υπουργείου των Πολεμικών Τομαρόπουλον. Η φρουρά, ήτις συνοδεύει την Επιτροπήν ταύτην, συνίσταται από 200 στρατιώτας εκ διαφόρων ταγμάτων.

Οι νέοι Παραστάται οι προσδιωρισμένοι διά την τρίτην Περίοδον φθάνουν καθημερινώς από τας διαφόρους επαρχίας, και ελπίζεται εντός ολίγου να συνέλθη ο νόμιμος αριθμός αυτών, ώστε να γένη η έναρξις της τρίτης Περιόδου. Τινές δε των επαρχιών επικυρόνουν και διά την ερχόμενην Περίοδον τους αυτούς, τους οποίους είχον σταλμένους διά την ήδη παύουσαν. Προσεχώς δε θέλομεν καταγράψει και τα ονόματα των Παραστατών εκάστης επαρχίας διά την τρίτην ταύτην Περίοδον.